Štvrtok - 28. 9. 2023 meniny má Václav Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Pedagógovia

PhDr. Peter Klimek >

PhDr. Peter Klimek

riaditeľ školy do roku 2019
na SSUŠ vyučoval Figurálnu kresbu

Narodený 1955
FF UPJŠ Prešov, 1978
 • od roku 1979 pedagogicky činný na ZUŠ v Martine
 • 1987 – 1988 odborný asistent Výtvarnej katedry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici
 • člen poradného zboru Národného osvetového centra v Bratislave pre výtvarnú oblasť a člen porôt celoštátnych súťažných prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku – Výtvarná Dubnica, Výtvarné spektrum, do roku 1997 člen rozšíreného predsedníctva Slovenskej spoločnosti pre výchovu umením SSEA / InSEA
 • výtvarne pracuje v podobe cyklov na báze fluentnosti a flexibility v dreve, hline, kresbe, kombinovaných technikách
 • publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch
 • vystavoval vo Francúzku – Saint Nazaire 1992, Taliansku – Mogliano Veneto 1997, Holandsku – Hoogeveen 1992, Chorvátsku – Sisak 1997, Čechách – Třebíč 1996, Znojmo 2003, Plzeň 2006 a na Slovensku v Martine v rokoch 1990, 1997, 1998, 2001, 2003, v Kremnici 1993, Nitre 1993, Trenčíne 1995 a 1998, Liptovskom Mikuláši 1999, Dolnom Kubíne 1997
 • sochárskych a keramických sympózií sa zúčastnil na Slovensku – Bojnice 1993, v Čechách – Koněšín 1994, 1995, 1996 a v Chorvátsku – Sisak-Petrinja 1997
 • zúčastnil sa preberania Hlavnej ceny na VII. ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej výtvarnej tvorby BIENÁLE KANAGAWA, Japonsko
 • na XIV. ročníku medzinárodnej súťaže a výstavy detskej výtvarnej tvorby Bienále fantázie Martin 2000 získal Cenu Jozefa Vongreja za pedagogické vedenie detí
 • na XVII. ročníku ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej výtvarnej tvorby Bienále fantázie Martin 2006 získal Cenu mesta Martin za pedagogický prínos

Zatvoriť <

Mgr. Petra Mečková >

Mgr. Petra Mečková

pedagóg, predseda predmetovej komisie, zástupca riaditeľa
na SSUŠ vyučuje Slovenský jazyk a literatúru; Etickú výchovu


Narodená 1983
Obchodná akadémia, 2002
FF UKF Nitra, 2007
 • od roku 2008 pedagogicky činná na SSUŠ v Martine
 • členka o. z. Literárny klub Mädokýš; venuje sa písaniu poézie; aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných a celoslovenských literárnych podujatiach; aktívne sa zapája do organizácie podujatia Poézia v uliciach; publikuje v literárnej revue Mädokýš

Zatvoriť <

Akad. soch. Peter Bukovský >

Akad. soch. Peter Bukovský

na SSUŠ vyučuje Figurálne kreslenie, Technológiu, Priestorovú tvorbu, Modelovanie

Narodený 1949
VŠVU Bratislava, 1975

Aktivity:
 • Poroty celoštátnych súťaží – Členstvo vSSEA/InSEA
 • Členstvo v poradných orgánoch vzdelávacích umeleckých inštitúcií

Odborná činnosť:
 • Špecializácia na medailu
 • Malá plastika
 • Objekt

Výstavy:
 • Kolektívne výstavy okresné, celoštátne
 • FIDEM Budapešť
 • FIDEM Lisabon
 • ČS medaila, Moskva
 • Trienále portrétnej tvorby

Ceny:
 • 3. cena - 100 Kčs Ján Botto (minca)

Zatvoriť <

Akad. mal. Ivan Bílý >

Akad. mal. Ivan Bílý

na SSUŠ vyučuje Výtvarnú prípravu, Prax, Základy fotografie, Písmo, Počítačovú grafiku


Narodený 1959
SUPŠ v Kremnici (odbor rytectvo), 1974 – 1978

VŠUP v Prahe (odbor užitá grafika a ilustrácia), 1978 – 1984

ĽŠU v Martine (učiteľ), 1987 – 1990
VŠVU Bratislava (Katedra úžitkového umenia II. Ružomberok, vedúci ateliéru), 1992 – 1996
  Výstavy:
 • Bílý – Černý, Turčianska galéria, 1990
 • Lipany opět poprvé, Turčianska galéria, 1993
 • Bílý, Kudlička, Rusko) Galéria Vysokej školy umeleckopriemyslovej Krakow, 1996
 • Bienále knižného umenia Martin, 1997
 • Bienále knižného umenia Martin, 1999
 • textobraz@rtfilm.sk, SNG Bratislava, 1999
 • 4 živly (Bílý, Ciller, Mužila, Novosedliak) Turčianska galéria, 2000
 • Trienále plagátu Trnava, 2000
 • Cafe Piano, Brno, 2000
 • maybe, Turčianska galéria, 2001
 • Súčasné umenie Turca, Turčianska galéria, 2003
 • TYPOGRAFIA II, Galéria SATELIT Bratislava, 2007
 • Autoportrét, Turčianska galéria, 2008
 • ANO+HKPFTSLXJIVC, Bílý Choma, Turčianska galéria, 2009
 • MY O VOZE, ONI O KOZE!, Skupinová výstava výtvarníkov Turca, 2011
 • To be continued..., Turčianska galéria, 2013
 • Miesto medzi pamäťou a nepamäťou, Turčianska galéria, 2013
Ceny:
 • BKU Martin, kategória interpretácia knihy (spoluautor M. Gregor), 1997
 • Najkrajšie knihy Slovenska, kat. príležitostné tlače a katalógy (spoluautor P. Choma), 1998
 • BKU Martin, kategória autorská kniha, 1999
 • Najkrajšie knihy Slovenska, kategória knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie (spoluautor P. Choma), 2000
 • Najkrajšie knihy Slovenska, kategória knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, 2014
 • Najkrajšie knihy Slovenska, kategória knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, 2016

Zatvoriť <

Mgr. art. Marek Kokoška >

Mgr. art. Marek Kokoška

Na SSUŠ vyučoval do roku 2013 Výtvarnú prípravu, Navrhovanie, Prax, Technológiu

Zatvoriť <

Mgr. Ivana Leckéšiová >

Mgr. Ivana Leckéšiová

Na SSUŠ vyučuje Anglický jazyk
na SHDK vyučuje Anglický jazyk, Pedagogiku, Psychológiu

Narodená 1970
UK J. A. Komenského Praha
 • od roku 2014 pedagogicky činná

Zatvoriť <

Mgr. art. Silvia Lušňáková-Kadelová >

Mgr. art. Silvia Lušňáková-Kadelová

Na SSUŠ vyučuje Výtvarnú prípravu, Navrhovanie, Prax, Figurálnu kresbu

Zatvoriť <

Mgr. Renáta Ižipová >

Mgr. Renáta Ižipová

Na SSUŠ vyučuje Občiansku náuku, Dejiny výtvarnej kultúry, Teóriu dizajnu, Ekonomiku a Písmo

Zatvoriť <

Mgr. art. Matúš Marček >

Mgr. art. Matúš Marček

Na SSUŠ vyučoval do roku 2014 Počítačovú vizualizáciu, Konštrukcie

Zatvoriť <

Mgr. Martina Ciprichová >

Mgr. Martina Ciprichová

Na SSUŠ vyučuje Výtvarnú prípravu, Prax, Figurálnu kresbu

Zatvoriť <

Ing. Alena Behúňová >

Ing. Alena Behúňová

Na SSUŠ vyučovala Chémiu
v Ing. Milan Čiljak ssus Na SSUŠ vyučoval Informatiku

Zatvoriť <

PhDr. Janka Dropková >

PhDr. Janka Dropková

Na SSUŠ a SHDK vyučuje Slovenský jazyk a literatúru

Zatvoriť <

Mgr. Janka Skybová >

Mgr. Janka Skybová

Na SSUŠ a SHDK vyučuje Anglický jazyk

Zatvoriť <

Mgr. Katarína Sedláčková >

Mgr. Katarína Sedláčková

Na SSUŠ a SHDK vyučovala Telesnú výchovu

Zatvoriť <

PaedDr. Anna Šimečková >

PaedDr. Anna Šimečková

Na SSUŠ a SHDK vyučovala Telesnú výchovu

Zatvoriť <

Mgr. Ing. Viera Galbavá >

Mgr. Ing. Viera Galbavá

Na SSUŠ vyučuje Náboženskú výchovu

Zatvoriť <

Mgr. Andrea Hybenová >

Mgr. Andrea Hybenová

Na SSUŠ vyučuje Náboženskú výchovu

Zatvoriť <

Mgr. Soňa Šimeková >

Mgr. Soňa Šimeková

Na SSUŠ a SHDK vyučovala Anglický jazyk

Zatvoriť <

PhDr. Janka Šuchová >

PhDr. Janka Šuchová

Na SSUŠ a SHDK vyučovala do roku 2013 Nemecký jazyk

Zatvoriť <

RNDr. Marcela Pajurková >

RNDr. Marcela Pajurková

Na SSUŠ a SHDK vyučuje Matematiku, Fyziku a Technické kreslenie


Narodená 1949
UK - Prírodovedecká fakulta, M-F učiteľstvo pre stredné školy, Bratislava, 1973 (1975) RNDr.
Pedagogicky činná od 1973 na Katedre jadrovej fyziky, 1975 na Katedre všeobecnej fyziky, PFUK Bratislava
  Aktivity v umeleckej oblasti vzdelávacích a umeleckých inštitúciách
 • I.+II. cyklus ĽŠU – odbor výtvarný: Amatérski umelci

 • Stručná charakteristika svojej odbornej činnosti
 • Účasť na konferenciách a medzinárodných sympóziách v odbore aplikovaná fyzika, hydrodynamika pórovitého prostredia, riešenie výskumných úloh – základný a aplikovaný výskum (do roku 2000)

 • Publikačná činnosť
 • Výsledky výskumu publikované v odborných časopisoch

 • Vystavovala
 • Výstava amatérskych umelcov v kultúrnom stredisku, Turčianska knižnica v Martine

 • Účasť na sympóziách, workshopoch
 • konferencie a sympóziá v ČSSR
 • odborná súťaž v Poľsku PAN-IBV v Gdaňsku
 • v Junior-klube M – príprava žiakov 9. ročníka na „Monitor“ a na prijímacie skúšky na stredné školy

 • Záľuby
 • Kreslenie, fotografovanie, turistika, divadlo

Zatvoriť <

Mgr. Alexandra Folkmanová >

Mgr. Alexandra Folkmanová

Na SSUŠ a SHDK vyučuje Dejepis

Zatvoriť <