Súkromná
spojená
škola

Projekty

SSŠ spája v sebe dve organizačné zložky: Súkromnú školu umeleckého priemyslu a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium. Vďaka tomuto spojeniu sa nám veľmi úspešne darí vo voľnočasových aktivitách i vo vyučovacom procese (najmä v sociálnej rovine) intermediálne prepájať už na úrovni strednej školy viaceré umelecké druhy, najmä literárne, dramatické a výtvarné.

Zoznam projektov

Národný projekt je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Aj naša SSŠ je zapojená do projektu edIT. V apríli 2023 získala škola z tohto projektu digitálne vybavenie, ktoré využijú žiaci i pedagógovia na skvalitnenie vyučovacieho procesu.

Národný projekt edIT (NP edIT) je potrebné chápať ako kompenzačný krok reagujúci na pandémiu, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách. Zároveň je to aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania. Z pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila i vzdelávací proces v stredných a základných školách, vyplynula potreba pripravenosti na opakujúcu sa dištančnú výučbu. Prioritne sa NP edIT zameriava na rizikové skupiny žiakov ohrozených školským neúspechom.

Pondelkové večery patria na SSŠ v Martine Martinskému divadlu mladých (MDM). Divadlo si založili študenti Súkromného hudobno-dramatického konzervatória a priamo v školskej divadelnej sále na Martinskej Ľadovni pravidelne hrajú predstavenia pre verejnosť. Pre študentov je MDM veľmi silnou osobnou skúsenosťou a dôležitým kontaktom s praxou. Ich predstavenia totiž nevidia len spolužiaci, ale široký záber divákov od detí až po seniorov. Získavajú tak dôležitú spätnú väzbu na to, čo sa v škole učia v rámci teoretických i praktických predmetov. 

Výnimočnosť MDM spočíva aj v silnej angažovanosti a zanietenosti študentov, pretože v ňom pôsobia aj ako manažéri (organizačné zabezpečenie podujatí), hlavní aktéri (herci, moderátori) i propagátori (tvoria si plagáty, príspevky na sociálne siete…).

Po skúsenostiach s obmedzeniami v rámci proticovidových opatrení v kultúre, kedy nebolo možné vidieť predstavenia MDM vôbec, alebo len v obmedzenom režime, rovnako bol obmedzený aj svet festivalov, súťaží i prezentácií pre ZŠ, sa vedenie SSŠ rozhodlo hľadať spôsob ako udržať divadlo čo najaktívnejšie aj s využitím moderných komunikačných kanálov.  V grantovom programe SPPravmeTo, za účelom podpory vzdelávania sme požiadali o financovanie projektu „Večery s MDM“ a boli sme úspešní.

Vybudovali sme v škole stabilné streamovacie štúdio, ktoré posúva prácu našich študentov k širšiemu publiku aj mimo regiónu Turiec. Vieme tak divákom spríjemniť večery doma a sprostredkovať im live stream predstavenia MDM, ale aj iné aktivity ako rozhovory, kvízy alebo podujatia z archívu. Pre školu i študentov bola v rámci tohto projektu určite zaujímavá aj spolupráca na odbornej i realizačnej úrovni s Jakubom Kotúčom, ktorý zabezpečil streamy po technickej stránke.

Projekt „Večery s MDM“ sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Začal jedným predstavením mesačne, ale ambíciou školy je udržať projekt dlhodobo a odvysielať čo najviac divácky zaujímavých podujatí. 

Od novembra 2020 začalo Občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania v spolupráci so Súkromnou spojenou školou v Martine realizovať projekt Posilnenie kultúrno-umeleckej gramotnosti, na ktorý získalo Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.
Cieľom projektu bola podpora odborného vzdelávania žiakov a celoživotného vzdelávania učiteľov prehĺbením a doplnením poznatkov a zručností získavaných počas odborného vzdelania a prípravy. Aktivity projektu boli zamerané najmä na zvýšenie kultúrneho povedomia a posilnenie umeleckej gramotnosti s ohľadom na súčasné trendy v digitalizácii. V rámci projektu  prebiehali kurzy, prednášky, diskusie a workshopy pod vedením výtvarníkov, odborníkov a profesionálov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Projekt tak vytvoril priestor pre praktickú a teoretickú prípravu žiakov vo vzťahu k súčasnej digitálnej dobe s cieľom uspieť na prijímacích pohovoroch na vysoké školy, alebo priamo na trhu práce. Projekt prebiehal do júna 2023.

Skip to content