Súkromná
spojená
škola

Profil absolventa

Absolventi strednej umeleckej školy a konzervatória majú široké spektrum profesionálnych možností uplatnenia v oblasti umenia, kultúry, médií ale i školstva. Ich profil závisí od špecializácie a smerovania, ktoré si vybrali počas štúdia.

Zobraziť profil absolventa školy:

Profil absolventa SŠUP

CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru 8603 M Grafický a priestorový dizajn je kreatívny výtvarník, zručný odborník v umelecko-remeselnej výrobe. Má vzťah k jednotlivým formám umenia, orientuje sa v nich a riadi sa pravidlami výtvarnej estetiky. Rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie. Svojou tvorbou je schopný ovplyvňovať a harmonizovať prostredie človeka. Odborné vzdelávanie umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s vizuálnym umením, kultúrou osobnosti a umeleckou stránkou remeselného prevedenia.

Podporou v budúcom profesionálnom uplatnení sú mu vedomosti z ekonomiky, počítačovej grafiky a umeleckej osobnej prezentácie. Absolvent vie prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v príslušnej dokumentácii, vie transformovať inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe návrhu do finálneho umeleckého produktu.

KOMPETENCIE ABSOLVENTA

Všeobecné kompetencie

Absolvent:

– využíva analytické nelineárne myslenie, skúsenosti s prácou, technológiami a materiálmi, ako aj široké všeobecné vzdelanie a poznatky na svoj rovoj kreatívneho riešenia úloh;

– má osvojené zručnosti, znalosti a kompetencie z oblasti prírodných, spoločenských vied, umenia a príslušného odboru vymedzené vzdelávacími štandardmi, ktoré dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;

– efektívne komunikuje v materinskom jazyku, resp. vo vyučovacom jazyku a v cudzom jazyku;

– ovláda a využíva súčasné informačno-komunikačné technológie;

– vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;

– uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;

– akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;

– je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v lokálnom, národnom a globálnom kontexte;

– uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;

– zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi.

Absolvent sa vyznačuje:

– disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou, presnosťou a schopnosťou spolupracovať,

– tvorivým a samostatným výtvarným myslením,

– zmyslom pre krásu a estetické životné prostredie,

– dobrým zdravotným a psychickým stavom,

– pozitívnym vzťahom k životnému prostrediu,

– dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,

– samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,

– manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,

– schopnosťou integrácie a adaptability,

– organizačnými a komunikačnými zručnosťami,

– prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,

– vhodným sociálnym správaním a prejavmi,

– sebadisciplínou a mobilitou,

– potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam.

Kľúčové kompetencie

Vzdelávanie v SSŠ-SŠUP sa realizuje v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania a smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Tie vie žiak ďalej využívať pre svoje osobné uspokojenie, rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života.

Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.

Kľúčové kompetencie sú na SSŠ-SŠUP prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií vo výchovno-vzdelávacom procese osvojované, rozvíjané a hodnotené, a to na úrovni školy, odboru alebo vyučovacieho predmetu.

Profil absolventa SHDK

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

KOMPETENCIE ABSOLVENTA

Všeobecné kompetencie:

– podávať profesionálne umelecké výkony,

– pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách,

– študovať na vysokých školách a univerzitách,

– celoživotne sa vzdelávať,

– pripraviť, tvoriť a prezentovať umelecký výkon samostatne i v tíme,

– poznať a používať etiketu,

– využívať možnosti umeleckej a umelecko-pedagogickej konfrontácie doma i v zahraničí,

– prezentovať presvedčivo výsledky svojej práce na verejnosti,

– komunikovať v materinskom, anglickom jazyku a ďalšom odbornom cudzom jazyku,

– využívať analyticko-kritické, syntetické a tvorivé myslenie,

– riešiť umeleckú, teoretickú a pedagogickú problematiku,

– chápať problematiku princípov fyziológie a hygieny hlasového a pohybového aparátu,

– tvoriť a odborne sa vyjadrovať v umeleckej a pedagogicko-umeleckej oblasti,

– orientovať sa v súčasných i historických umeleckých druhoch, štýloch, žánroch a používať ich špecifické vyjadrovacie prostriedky v skladateľskej, interpretačnej i pedagogickej praxi,

– hodnotiť proces vlastnej umeleckej a umelecko-pedagogickej činnosti a vzdelávania sa,

– zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

– chápať princípy podnikania,

– inovovať, plánovať, riadiť a realizovať projekty v rámci profesionálnej sféry,

– rešpektovať, rozvíjať a propagovať národné kultúrne tradície,

– chápať umelecké prejavy iných kultúr,

– používať ústny a písomný prejav adekvátny situácii a účelu,

– využívať efektívne dostupné informačno-komunikačné technológie,

– uplatňovať formy komunikačných spôsobilostí, ktoré vedú k efektívnej spolupráci na základe osobnej zodpovednosti,

– uvedomovať si komplexne svoje práva a povinnosti.

Kľúčové spôsobilosti:

– podávať profesionálne umelecké výkony,

– profesionálne umelecko-pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách,

– študovať na školách univerzitného typu,

– celoživotne sa vzdelávať.

Skip to content