Súkromná
spojená
škola

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

EDU ID organizačnej zložky školy: 100008052
HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE
Štúdijný odbor (8226 Q 00)

Pre školský rok 2024 – 2025 prijímame 10 žiakov

Štúdium herectva na našej škole je proces, ktorý rozvíja už existujúci talent študenta. Systematickou prácou odborných pedagógov pripravuje študentov nielen pre prax, ale i na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu.

Dĺžka štúdia:

 • 6 rokov
 • štvrtý ročník je ukončený povinnou maturitnou skúškou a následne môže žiak pokračovať v štúdiu na VŠ, môže pôsobiť v divadle ako herec, alebo pokračovať v 5. a 6. ročníku
 • absolvovanie súvislého šesťročného vzdelávacieho programu oprávňuje absolventov pedagogicky pôsobiť na ZUŠ. Štúdium je ukončené predpísanou absolventskou skúškou – žiak dostáva vysvedčenie o absolventskej skúške a diplom s právom používať titul „diplomovaný umelec“ – DiS. art.

Stupeň vzdelania:

 • po absolvovaní maturitnej skúšky získa žiak úplné stredné odborné vzdelanie – vyššie sekundárne – ISCED 3A
 • stupeň vzdelania po absolvovaní 6. ročníka súvislého vzdelávacieho programu je vyššie odborné vzdelanie – ISCED 5B podľa Medzinárodnej normy pre klasifikáciu vzdelávania.

 

Požadované zručnosti:

Absolvent odboru Hudobno – dramatické umenie: 

 • vie tvoriť a prezentovať umelecký výkon samostatne i v tíme,
 • prakticky ovláda hlavné požiadavky zamerané na herectvo, spev, tanec, hru na hudobný nástroj (klavír), techniku javiskovej rečia javiskového pohybu a umelecký prednes,
 • ovláda odbornú terminológiu svojho odboru,
 • orientuje sa v dejinách divadla a dejinách hudby,
 • orientuje sa v hereckých technikách 20. a 21. storočia,
 • vie inovovať, plánovať, riadiť a realizovať projekty v rámci profesionálnej sféry,
 • využíva efektívne dostupné informačno-komunikačné technológie,
 • je pripravený pokračovať v štúdiu na VŠ.

Absolvent získa štúdiom spôsobilosti:

 • podávať profesionálne umelecké výkony
 • pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách
 • študovať na školách univerzitného typu, VŠMU, AU (herectvo, bábkoherectvo, alternatívne herectvo, muzikálové herectvo, fyzické divadlo dramaturgia, divadelná veda, divadelná réžia, scénografia a divadelný kostým), manažment kultúry, humanitné odbory zaoberajúce sa literatúrou, knižnou kultúrou či pedagogikou
 • celoživotne sa vzdelávať

Skip to content