Súkromná
spojená
škola

Súkromná škola umeleckého priemyslu

EDU ID organizačnej zložky školy: 100008051
GRAFICKÝ a PRIESTOROVÝ DIZAJN
Študijný odbor 8603 M

Pre školský rok 2024 – 2025 prijímame 14 žiakov
Odbor Grafický a priestorový dizajn v sebe spája možnosti tvorby v plošných i priestorových médiách s presahmi do grafického, produktového, fotografického, interiérového dizajnu, propagácie a reklamy. Výučba sa zameriava na zvládnutie ručných výtvarných techník (kresba, klasická grafika, práca s materiálom: papier, hlina, sádra a pod.) i na zvládnutie 2D a 3D grafických softvérov (Photoshop, Illustrator, InDesign, Blender), a to paralelne už od nástupu do I. ročníka. Uchádzač o štúdium na našej škole by mal mať okrem základných zručností v kresbe a priestorovej tvorbe najmä chuť, odvahu a motiváciu experimentovať, hľadať nové riešenia a kriticky uvažovať o svete okolo nás.

Štúdium je štvorročné a je ukončené povinnou maturitnou skúškou, ktorej úspešným absolvovaním získa žiak úplné stredné odborné vzdelanie – vyššie sekundárne – ISCED 3A.
Pripravuje žiakov na ďalšie univerzitné vzdelávanie, príp. pomaturitné špecializačné, dvojročné štúdium a uplatnenie v praxi (reklama, dizajn, grafika, interiérová tvorba…).

Odborné vzdelávanie žiakovi umožňuje rozvíjať samostatnosť, tvorivosť, tímovú spoluprácu, prezentačné a argumentačné zručnosti a IT zdatnosť, a to s dôrazom na kritické, divergentné i konvergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s vizuálnym umením, kultúrou osobnosti a umeleckou stránkou remeselného prevedenia.

Absolvent študijného odboru GaPD je však schopný získané vedomosti a zručnosti okamžite uplatniť v praxi, predovšetkým v oblasti plošnej a priestorovej reklamy, grafického dizajnu, knižnej grafiky, interiérovej tvorby, v priemyselnom dizajne, výstavníctve, scénografii a všade tam, kde je potrebná trojrozmerná vizualizácia priestoru a scén v grafických programoch. Základné vedomosti z marketingu, reklamy a ekonomiky vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť absolventov. Absolvent je pripravený získané odborné i manuálne zručnosti uplatniť v podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry, návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnér, či v reklamných agentúrach. Je schopný v práci kreatívne využívať moderné prístupy, metódy a technológie.

  • je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie
  • vie navrhnúť esteticky a funkčne riešený produkt vo variabilných výtvarných technikách, ako i v 2D a 3D grafike
  • ovláda postupy písania, kreslenia a konštruovania písma a následného riešenia textov a ich použitia pre potreby dizajnu
  • svojou tvorbou je schopný ovplyvňovať a harmonizovať prostredie človeka
  • prezentuje umeleckú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v príslušnej dokumentácii a transformuje inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe návrhu do finálneho umeleckého produktu


Naši absolventi
 ďalej študujú najmä na vysokých školách umeleckého zamerania, či už u nás (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach) alebo v zahraničí (Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Art & design Institut v Prahe, Vysoká škola kreatívnej komunikácie v Prahe, Ostravská univerzita v Ostrave), a to v rozličných študijných programoch voľného (maľba, socha, grafika) i užitého umenia (ilustrácia, animovaná tvorba, fotografia, dizajn: grafický, produktový, priemyselný, transport dizajn, dizajn skla, dizajn dreva, digitálny dizajn). Výučba popri konzervatoristoch otvorila študentom i cesty smerom k presahovým odborom (audiovizuálne médiá, scénografia,  dramaturgia, scenáristka, žurnalistika, masmediálna komunikáciaa i.). Pomerne široká škála všeobecných vedomostí v prieniku s kreatívnym myslením ponúka absolventovi možnosť štúdia i v príbuzných odboroch technického charakteru (architektúra, krajinná architektúra, krajinné inžinierstvo) na stavebných a technických univerzitách na Slovensku i v Čechách (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Vysoké učení technické v Brne, a pod.). Naši absolventi sa však nestratia ani v humanitných vedách a niektorí prechádzajú na štúdium na filozofických, či pedagogických fakultách, a to najmä v odboroch ako psychológia, estetika, výtvarná výchova, literatúra či jazyky.

Skip to content