Súkromná
spojená
škola

O združení

Dňa 29. 12. 2004 bolo Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-25331 zaregistrované občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania so sídlom v Martine, Daxnerova č. 2.
Cieľom občianskeho združenia je rozvoj, ochrana a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tieto ciele občianske združenie realizuje podporou rozvoja umeleckého školstva a podporou literárnej, divadelnej a výtvarnej kreativity mládeže.

Obchodné meno: Bod – spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Daxnerova č. 2, 036 01 Martin
Tel.: 0908 904 680 Ľ. Krkošková
IČO: 37972588
DIČ: 2021942637
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0352118512/0900
Cieľ: Založenie strednej umeleckej školy s maturitou a rozvíjanie umeleckých aktivít v oblasti školstva a kultúry

Zakladajúci členovia

Mgr. art. Ľubomíra Krkošková (predseda)
absolvent VŠMU Bratislava, odbor herectvo, členka súboru SKD Martin

Akad. mal. Ivan Bílý
absolvent VŠUP Praha, odbor ilustrácia a grafika, slobodné povolanie

PhDr. Peter Klimek (tajomník)
absolvent Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, učiteľ na ZUŠ Martin

Akad. soch. Peter Bukovský
absolvent VŠVU Bratislava, odbor sochárstvo, slobodné povolanie

Barbora Výrostková
absolvent SUPŠ v Bratislave, odbor drevorezba, učiteľka na ZUŠ Martin

Mgr. art. Dalibor Palenčík
absolvent VŠVU v Bratislave, odbor dizajn

Skip to content