Súkromná
spojená
škola

Prihláška na štúdium

Prihlášku je potrebné zaslať (zákonný zástupca žiaka)  vytlačenú v papierovej podobe na adresu Súkromná spojená škola, Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin najneskôr do 20. marca 2024. Na základe doručenej prihlášky obdrží každý uchádzač pozvánku na talentové prijímacie skúšky, v ktorej bude uvedený termín, organizačné pokyny a pomôcky nevyhnutné pre účasť.

NEZABUDNITE!

  • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. PRIHLÁŠKA pdf
  • Telefón a mail na oboch zákonných zástupcov je dôležitý pre následnú komunikáciu a doručovanie písomností.
  • Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca. Písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, podpísané obidvoma zákonnými zástupcami, sa prikladá k prihláške. TLAČIVO pdf
  • Ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, druhý zákonný zástupca prikladá k prihláške Čestné vyhlásenie. TLAČIVO pdf
  • Žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí k prihláške na vzdelávanie potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti.
  • Žiak so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. TLAČIVO pdf
  • Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia, vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
  • Pre Hudobné a dramatické konzervatórium doporučujeme priložiť alebo priniesť doklad o vyšetrení foniatrom a ortopédom, keďže spev a tanec sú profilové predmety HDO.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je zákonný zástupca v prípade prijatia žiaka povinný zaslať škole najneskôr 22. mája 2024 (mailom – podpísané obomi zákonnými zástupcami a zoskenované, poštou – rozhoduje pečiatka odoslania), alebo doručiť osobne. TLAČIVO pdf

Ďalšie aktuality:

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Talentovky zmena termínu

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy (SSŠ) zverejňuje pre záujemcov o štúdium na Súkromnej škole umeleckého priemyslu (SŠUP) v Martine a na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu (SHDK) v zmysle § 65,

Súkromná stredná umelecká škola Martin

Môžete darovať 2%

Aj tento rok môžete darovať 2% z vašich daní občianskemu združeniu BOD. Váš príspevok nám pomôže podporiť literárnu, divadelnú a výtvarnú kreativitu našich žiakov. Ďakujeme! Viac o aktivitách OZ BOD

Ľubica Podhorská

Apríl v MDM

MDM – Martinské divadlo mladých ponúka v apríli 2 reprízy ročníkových predstavení a 1 derniéru úspešného predstavenia Slovenskô.

Súkromná škola umeleckého priemyslu Martin

Kniha martinská

Už od nepamäti bola kniha veľkým pokladom, od nie až tak skromných začiatkov v podobe Písma svätého, cez zákonníky, kroniky až po modernú voľnú tvorbu autorov. Verili by ste, že

Toto sú všetky aktuality :)
Skip to content