Štvrtok - 28. 9. 2023 meniny má Václav Internetová žiacka knižkaŠkolský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Výška školného

ŠKOLNÉ A ŠTIPENDIUM

Školné je riešené v rámci „Zmluvy o štúdiu“ uzatvorenej podľa § 51 Občianského zákonníka v platnom znení.

Výška školného sa mení

Z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov školy sa výška školného s účinnosťou od dňa 1. 9. 2017 mení:
Všetci žiaci SSŠ-SSUŠ a SHDK s výnimkou vyznamenaných žiakov platia 60,00 € mesačne.

...

ŠKOLNÉ A ŠTIPENDIUM

Školné je riešené v rámci „Zmluvy o štúdiu“ uzatvorenej podľa § 51 Občianského zákonníka v platnom znení.
Výška školného sa mení

Z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov školy sa výška školného s účinnosťou od dňa 1. 9. 2017 mení:
Všetci žiaci SSŠ-SSUŠ a SHDK s výnimkou vyznamenaných žiakov platia 60,00 € mesačne.
Pre vyznamenaných žiakov, ktorých absencia na vyučovacích hodinách nepresiahne 35 hodín za polrok, príspevok na štúdium predstavuje 55,00 € mesačne.
Žiaci I. ročníka môžu splnenie podmienok dokladovať vysvedčením z 9-teho ročníka ZŠ na e-mail: kucharovicova@ssusmartin.sk

Z á p i s n é v sume 33,00 € sa uhrádza jednorázovo po prijatí na štúdium pri zápise.

Rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi, majú možnosť požiadať o sociálne štipendium.

Naším cieľom je dvíhať kvalitu vzdelávania a motivovať študentov k zodpovednosti a veľmi dobrým študijným vvýsledkom.


Menej informácií <