Utorok - 18. 6. 2019 meniny má Vratislav Školský časopis Zverejňovanie dokumentov Partneri

Aktuality

II. KOLO – TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


18. 6. 2019 (utorok)

II. kolo talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2019 – 2020 sa bude konať na odbor:
8221 M 11 – Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

II. KOLO – TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


18. 6. 2019 (utorok)

II. kolo talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2019 – 2020 sa bude konať na odbor:
8221 M 11 – Dizajn – Grafický a priestorový dizajn

Talentové prijímacie skúšky pozostávajú:
– zo slohovej práce na danú tému (60 min.)
– a troch výtvarných prác
Písomná úloha je zameraná na overenie primeranej orientácie uchádzača v oblasti kultúry. Vnímame ju ako možnosť na vyjadrenie osobných stanovísk a názorov na kultúrno-spoločenské dianie prostredníctvom výkladu, opisu alebo rozprávania.
Prvá výtvarná práca (135 min.) je kresba podľa vecného modelu suchými kresliarskymi prostriedkami (ceruzka, uhlík).
Druhá výtvarná práca (120 min.) je figurálna kompozícia v prevedení tempera, prípadne suchý pastel.
Tretia výtvarná práca (180 min.) je zameraná na overenie schopností uchádzača tvorivo pracovať s rôznymi výtvarnými prostriedkami vo zvolenom odbore.

Vítané sú ukážky domácich prác, najviac v počte 20 – 25 kusov. Úroveň domácich prác môže byť pomocným kritériom pri prijímaní na SSŠ v Martine rovnako, ako aj priemer známok v 8. a 9. ročníku ZŠ.

Manipulačný poplatok spojený s talentovými prijímacími skúškami je 8,00 €.

Prijatí uchádzači budú pozvaní na Zápis do 1. ročníka.

Hodnotenie a kritériá prijatia uchádzača na SSUŠ v Martine:
– za každú disciplínu sú žiaci hodnotení bodovaním od 0 do 5 bodov
– priemer známok za 8. a 9. ročník ZŠ je bodovaný stupnicou 0 až 3 body
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov na zvolený študijný odbor a nezískali ani z jednej disciplíny hodnotenie – nevyhovujúci, t.j. 0 bodov.

Uchádzač, ktorý vyhovel kritériám talentových skúšok na inej škole s umeleckým zameraním sa môže uchádzať o voľné miesta v študijných odboroch na našej škole. Budú mu uznané výsledky z talentových prijímacích skúšok tej školy, kde talentové skúšky úspešne vykonal, ale nebol prijatý pre nedostatok miesta.
Na SSŠ Martin nebudú prijímaní žiaci so zníženou známkou zo správania.

V zmysle „Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“ (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a „Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca žiaka (rodič) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uchádzajúceho sa žiaka o stredoškolské štúdium musí do termínu TPS oboznámiť riaditeľa strednej školy (SŠ) so zdravotným stavom žiaka a dokladovať písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy a obmedzenia uchádzača o štúdium.Menej informácií <

RUŠTINA BEZ HRANÍC


12. 4. sme mali príležitosť zúčastniť sa už 2. rok na podujatí "Ruština bez hraníc".

RUŠTINA BEZ HRANÍC


12. 4. sme mali príležitosť zúčastniť sa už 2. rok na podujatí "Ruština bez hraníc". Aj tentokrát sme prežili príjemný a zábavný večer. Postarané sme mali o všetko od občerstvenia, cez pekné zážitky, vzdelávací program v ktorom nechýbali ani vedomostné sútaže, kde sme si precvičili našu znalosť v Ruskom jazyku, až po ubytovanie.
Avšak prvotný dôvod prečo sme vôbec prišli, bolo naše spevácke vystúpenie, ktoré sme zvládli na jednotku. Divákom sa to veľmi páčilo a práve to nás tešilo celý večer. 🙂 Dokonca sa po vystúpení mnohí z nich pridali k nám a zabávali sme sa spolu. Nechýbalo ani karaoke, ktoré perfektne dotváralo atmosféru. Podujatie bolo stopercentné a my sa už tešíme na budúci rok!

Žiačky tretieho ročníkaMenej informácií <

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácie o spracovaní osobných údajov vo formáte .doc


VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 26. 3. a 1. 4. 2019 na študijný odbor
8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK SSUŠ


Výsledková listina
z prvého kola talentových skúšok konaných 26. 3. a 1. 4. 2019 na študijný odbor
8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn

Na študijný odbor 8221 M 11 – Grafický a priestorový dizajn
talentovej prijímacej skúške vyhoveli a sú prijatí:

p.č./kód/získané body
1. / G21 / 36
2. / G20 / 35
3. / G24 / 34
4. / G11 / 34
5. / G23 / 34
6. / G15 / 33
7. / G18 / 32
8. / G14 / 32
9. / G8 / 31
10. / G1 / 31
11. / G19 / 29
12. / G17 / 29
13. / G22 / 29
14. / G5 / 28

Talentovej prijímacej skúške vyhoveli
nie sú však prijatí z dôvodu nedostatku miesta

p.č./kód/získané body
15. / G3 / 28
16. / G6 / 27
17. / G9 / 26
18. / G10 / 26
19. / G25 / 25
20. / G13 / 25
21. / G2 / 25
22. / G7 / 23

Talentovej prijímacej skúške nevyhoveli
a nie sú prijatí

p.č./kód/získané body
23. / G4 / 13
24. / G16 / 11

Vážení rodičia - zákonní zástupcovia žiakov,

vyšší územný celok Žilina (ŽSK) právomocne upravil počty žiakov prijímaných do prvých ročníkov pre školský rok 2019 – 2020 na všetkých stredných školách (SŠ) vo svojej pôsobnosti a to najviac do počtu 24 žiakov na 1 triedu. Týmto naradením sú limitované aj počty prijímaných žiakov na stredné umelecké školy a konzervatóriá v Žilinskom kraji.

Mnohí uchádzači o štúdium na SŠ robili prijímacie pohovory na viacerých školách. Z tohto dôvodu bude ešte dochádzať k posunom v prijímaní žiakov na SŠ.
Po zápise dňa 25. 4. 2019 (štvrtok) na našu Súkromnú spojenú školu – SSUŠ a SHDK Martin budú na uvoľnené miesta po nezapísaných žiakoch prijímaní ešte žiaci, ktorí Talentové prijímacie skúšky úspešne urobili, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.

V danej veci sa preto môžete informovať od dňa 26. 4. 2019 na riaditeľstve našej školy a uchádzať sa o uvoľnené miesto pre svoje dieťa v umeleckom študijnom odbore formou „Odvolania sa voči rozhodnutiu o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta".

V Martine, dňa 2. 4. 2019

PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy


Menej informácií <